คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษา เพื่อเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยน คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษา เพื่อเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยน


ข้อมูลเจ้าของประกาศ/ผู้โพส

kkthai20009

  • Hero Member
  • *****
    • บุคคลทั่วไป
    • ดูรายละเอียด

ข้อมูลประกาศ

« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2562, 04:30:12 AM เข้าชม 6 ครั้ง| 0 คอมเมนต์ »  ประเภท : โปรโมท                


รายละเอียดประกาศ


คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษา เพื่อเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3777 

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษา เพื่อเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : ดร.จามจุรี จำเมือง และคณะ
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2558
จำนวนหน้า 436 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่มไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
การปฏิรูปการศึกษา
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
สถานศึกษานิติบุคคล
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
สมรรถนะทางการบริหาร
การควบคุมภายใน
ข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
เฉลยแนวข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 )พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ประกาศออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแห่นงของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยรายงานดำเนินงานทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
หลักเกณฑ์การจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 68 ) พุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 252546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2555
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
พ.ศ. 2557
ข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3 ความรอบรู้ทั่วไป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
หลักสูตรเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง พ.ศ. 2557
ผู้นำ
วิสัยทัศน์
ทฤษฎีองค์กร
การกระจ่ายอำนาจทางการบริหารการศึกษา
การวิเคราะห์สว้อท
การสื่อสาร
การจูงใจ
การบริหารคุณภาพทั้งระบบ
รูปแบบการบริหารโดยการยึดวัตถุประสงค์
Bench Marking 
ตัวดัชนีชี้วัดหรือตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
Balanced Scorecard
เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรอบรู้ทั่วไป
เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบ ความรอบรู้ทั่วไป
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 1 
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 2
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 3
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 3
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 4
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 4
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 5
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 5
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 6
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 6
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 7
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 7
แบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 8
เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่มชุดที่ 8
ภาคผนวก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว )พุทธศักราช 2557
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว )พุทธศักราช 2557
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/277

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)