LOADแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี LOADแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี


ข้อมูลเจ้าของประกาศ/ผู้โพส

xcepter2016

  • Hero Member
  • *****
    • บุคคลทั่วไป
    • ดูรายละเอียด

ข้อมูลประกาศ

« เมื่อ: มกราคม 11, 2562, 06:51:50 PM เข้าชม 21 ครั้ง| 0 คอมเมนต์ »  ประเภท : โปรโมท                


รายละเอียดประกาศโหลดแนวข้อสอบ
นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี- ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
- ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
- กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายลักษณะพยาน
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี
เข้าดูยูทูบสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี
เข้าดูเว็บที่ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี


 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี

Tags : คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี,โหลดแนวข้อสอบงานราชการนิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี,แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี